Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"

Titlul proiectului: Studii doctorale: portal spre o carieră de excelenţă în cercetare şi societatea cunoaşterii

Cod contract: POSDRU/88/1.5/S/47646

Beneficiar: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi derulează, în calitate de beneficiar, începând cu data de 1 martie 2010, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi, proiectul Studii doctorale: portal spre o carieră de excelenţă în cercetare şi societatea cunoaşterii.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, valoarea asistenţei financiare nerambursabile fiind de 15.848.658 lei. Proiectul se înscrie în Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării", perioada de implementare a proiectului fiind de 36 luni, de la 1 martie 2010, până la 28 februarie 2013.Obiectivul general al proiectului constă în creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare, prin sprijinirea doctoranzilor şi îmbunătăţirea mobilităţii acestora pe durata ciclului doctoral, în timp ce obiectivele specifice vizate sunt: creşterea gradului de atractivitate a celor mai buni absolvenţi spre cariera de cercetare, creşterea calităţii activităţilor doctoranzilor prin sprijinul financiar şi mobilităţile oferite, creşterea ratei de participare a tinerilor în formarea iniţială pentru o carieră de cercetare, cel puţin la nivelul de calitate propus de modelele de bună practică din spaţiul european, şi crearea cadrului favorabil pentru diseminarea şi valorificarea rezultatelor cercetării. Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 180 de doctoranzi cu frecvenţă, înmatriculaţi în anul I de studii doctorale în anul universitar 2009/2010.

Director de proiect: Persoane de contact:
Prof.univ.dr. Ovidiu Gabriel IANCU Expert informare: Gabriela COSTIN
Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi Tel.: 0232/201023
Facultatea de Geografie şi Geologie E-mail: gabi_costin2003@yahoo.com
Bd. Carol I, nr. 22, corp B, etaj 1, Decanat Expert comunicare:
Tel.: 0232/201455 Lect.univ.dr. Liviu-George MAHA
Fax: 0232/201474 Tel.: 0232/201412
E-mail: ogiancu@uaic.ro E-mail: mlg@uaic.ro
Copyright © 2010 - 2011 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi